องค์กรที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

การกำกับดูแลการดำเนินกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล คือรากฐานของการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน เพิ่มระดับความเชื่อมั่น และส่งเสริมชื่อเสียงของบริษัทฯ อีกทั้งส่งเสริมให้การบริหารห่วงโซ่อุปทานมีความยั่งยืน (Sustainable Supply Chain) สามารถยกระดับคู่ค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อการดำเนินธุรกิจและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง CGSD
  ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากโครงการสำรวจเพื่อติดตามและวัดผลการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ หรือ บรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 • การบริหารจัดการความเสี่ยง

  ร้อยละ 100 ของทุกธุรกิจในกลุ่ม ได้รับประเมินความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ครอบคลุมถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน

 • ความรับผิดชอบต่อสังคม

  บริษัทฯ ได้รับรางวัล Most Admired Company ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR) ในกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากนิตยสาร BrandAge

Entrusted company
Our projects

การบริหารจัดการห่วงโซ่ธุรกิจอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการห่วงโซ่ธุรกิจ เป็นกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เนื่องจากลักษณะธุรกิจอันหลากหลายของสิงห์ เอสเตท มีสายห่วงโซ่อุปทานที่กว้างและยาว ตั้งแต่คู่ค้าธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ ไปจนถึงคู่ค้าระดับ SME และรายย่อย ดังนั้นการที่จะรักษาความสมดุล เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่จะนำมาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการให้ได้ตามมาตรฐาน Best in class ของ สิงห์ เอสเตท จึงต้องดำเนินการภายใต้จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ซึ่งได้มีการสื่อสารให้แก่คู่ค้าทุกรายได้รับทราบ รวมถึงมีการประเมินและตรวจสอบคู่ค้าในมิติต่างๆ รวมถึงด้านความยั่งยืน อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการจัดลำดับคู่ค้าสำคัญ และสร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้า ทั้งหมดนี้เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และสามารถดำเนินธุรกิจเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
Singha Estate
การตรวจประเมินคู่ค้า (On-site ESG Audit) ณ สถานประกอบการของคู่ค้ารายสำคัญ มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ร้อยละ
100

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR Scoring)

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจำนวนการเกิดกรณีทุจริตคอร์รัปชัน และการร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนเป็น “ศูนย์” อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principles) เป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
Singha Estate
บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 4
จากโครงการสำรวจเพื่อติดตามและวัดผลการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ หรือ บรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนไทย
Singha Estate
ร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มธุรกิจ มีการประเมินความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ครอบคลุมถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านทุจริต

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึง
ความสำคัญของการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี