บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนระดับสากล ที่มุ่งสร้างความหลากหลายของธุรกิจและพัฒนาโครงการพร้อมการบริการ
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำรวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตที่ยั่งยืน และส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รับผิดชอบต่อสังคมบนหลักธรรมภิบาล ภาตใต้แนวคิด SUSTAINABLE DIVERSITY

Singha Estate
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย

ส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น

ส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น

ยกระดับไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยโครงการทั้งแนวสูงและแนวราบและที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว โฮมออฟฟิศ
และคอนโดมิเนียมที่พัฒนาโดยเราและบริษัทในเครือ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

ส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น
ส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น
ส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น
ส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น
ธุรกิจโรงแรม

ส่งต่อประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายน่าจดจำ

ส่งต่อประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายน่าจดจำ

ผู้นำด้านการลงทุนโรงแรมและการบริหารงานรีสอร์ทที่กำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับการพักผ่อนและการใช้ชีวิต
ที่มีคุณภาพ บนปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

ส่งต่อประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายน่าจดจำ
ส่งต่อประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายน่าจดจำ
ส่งต่อประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายน่าจดจำ
ส่งต่อประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายน่าจดจำ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า

ส่งต่อประสบการณ์ที่เติมเต็มการทำงาน และการใช้ชีวิต

ส่งต่อประสบการณ์ที่เติมเต็มการทำงาน และการใช้ชีวิต

นิยามใหม่ของศูนย์ธุรกิจแห่งอนาคตที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เข้าถึงได้ง่ายทั่วกรุงเทพฯ ด้วยการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ธุรกิจตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริง

ส่งต่อประสบการณ์ที่เติมเต็มการทำงาน และการใช้ชีวิต
ส่งต่อประสบการณ์ที่เติมเต็มการทำงาน และการใช้ชีวิต
ส่งต่อประสบการณ์ที่เติมเต็มการทำงาน และการใช้ชีวิต
ส่งต่อประสบการณ์ที่เติมเต็มการทำงาน และการใช้ชีวิต
ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

ส่งต่อนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ส่งต่อนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

S.IF. คือผู้ดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีรูปแบบธุรกิจหลากหลาย อาทิเช่น ธุรกิจ
นิคมอุตสาหกรรม พลังงานไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ พลังงานสะอาด วิศวกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมที่
ตอบโจทย์ความยั่งยืนในอนาคต

ส่งต่อนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br /> เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ส่งต่อนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br /> เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ส่งต่อนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br /> เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

เรามุ่งมั่นในทุุกการดำเนินการ เพื่่อบริหารจัดการความสมดุุลตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
เพื่่อส่งต่อคุุณค่าให้กับทุุกชีวิต พร้อมปกป้องและดูแลโลกใบนี้ เพื่่อรักษาสมดุลความยั่งยืนให้คงอยู่ตลอดไป

Enhancing Sustainable Value
ห้องข่าว
OUR CULTURE & CAREER
  • Singha EstateARTNERSHIP
  • Singha EstateEFINED
  • Singha EstateNTEGRITY
  • Singha EstateYNAMIC
  • Singha EstateNTREPRENEURSHIP