https://www.singhaestate.co.th/th/

12312312

0 - 100
SCROLL
ธุรกิจ ของเรา
ธุรกิจ ของเรา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าซึ่งหมายรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานให้เช่า
ธุรกิจโรงแรม
บริษัทฯ มีโรงแรมภายใต้การดำเนินงานของบรษัทฯ และบรษัทย่อยรวม 8 แห่ง และมีโรงแรมในสหราชอาณาจักรรวม 29 แห่ง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ี่พักอาศัยทั้งแนวสูงและแนวราบหลากหลายรูปแบบ
popup
SCROLL