https://www.singhaestate.co.th/th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88

12312312

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • - สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนผ่านธุรกิจที่มีศักยภาพ
  • - สร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า และมาตรฐานคุณภาพที่ดีที่สุด
  • - สร้างองค์กรที่มีความคล่องตัวสูง ตอบสนองต่อโอกาสในอนาคต
  • - สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
01
ประวัติบริษัท
02
แบรนด์
03
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
04
สารจากประธานกรรมการ
05
คณะกรรมการ
06
โครงสร้างการจัดการ
07
ประวัติความเป็นมา