/var/www/html/libs/Smarty/
Singha Estate Public Company Limited
https://www.singhaestate.co.th/th/%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2

12312312

เสนอขาย ที่ดิน/โรงแรม/ออฟฟิศ กับสิงห์เอสเตท
SCROLL

โอกาสทางธุรกิจกับสิงห์ เอสเตท


บริษัท Singha Estate Public Co. Ltd. เปิดโอกาสการร่วมธุรกิจในหลายรูปแบบ โดยมีความประสงค์ในการซื้อ เช่า ร่วมทุนที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการทุกรูปแบบ ทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม โครงการคอนโดมีเนียม และเปิดโอกาสให้เสนอขายโรงแรมหรืออาคารสำนักงานที่อยู่ระหว่างกำลังพัฒนาหรือเปิดดำเนินการแล้ว โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้