https://www.singhaestate.co.th/th/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1

12312312

ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรมท้ังหมดของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การบริหารงาน ของ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด มหาชน (SHR) ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัทฯ โดยในปัจจุบัน SHR มีโรงแรม รวมทั้งสิ้น 39 แห่ง ห้องพัก 4,647 ห้อง กระจายอยู่ใน 3 ภูมิภาค 5 ประเทศ ประกอบด้วย ภูมิภาค ยุโรป ตั้งอยู่ที่สหราชอาณาจักร ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย (เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต) สาธารณรัฐฟิจิ และสาธารณะรัฐมัลดีฟส์ และในภูมิภาคแอฟริกา ต้ังอยู่ที่ สาธารณรัฐมอริเชียส ทั้งนี้โครงการล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อ เดือนกันยายน 2562 คือ โรงแรม SAii Lagoon Maldives ภายใต้แฟรนไชส์ Curio Collection by Hilton (จำนวน ห้องพัก 198 ห้อง) และโรงแรม Hard Rock Hotel Maldives (จำนวนห้องพัก 178 ห้อง) และ The Marina @ CROSSROADS ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ภายในครงการ CROSSROADS ที่สาธารณรัฐ มัลดีฟส์
SCROLL TO VIEW OUR PROJECTS
โครงสร้างการจัดการ
hospitality location
Outrigger Mauritius HARD ROCK HOTEL MALDIVES Outrigger Konatta Maldives SAii Lagoon Maldives Curio Collection by Hilton SAII LAGUNA PHUKET SAII PHI PHI ISLAND VILLAGE Santiburi Beach Resort & Spa Koh Samui Outrigger Koh Samui Outrigger Fiji Castaway Island JUPITER HOTELS AND THE HOTELIER GROUP THE MARINA AT CROSSROADS MALDIVES
01
ภาพรวม
02
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการค้า
03
ธุรกิจโรงแรม
04
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการพักอาศัย