https://www.singhaestate.co.th/th/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA

12312312

BACK
เอส โอเอซิส
SCROLL

อาคารสำนักงาน เอส โอเอซิส (S OASIS)

บริษัทวางแผนการพัฒนาโครงการมิกส์ยูสโครงการใหม่ ภายใต้ชื่อ S OASIS บนถนนวิภาวดี-รังสิต ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูง โครงการ ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดประมาณ 7 ไร่ ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว และอาคารเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ให้เช่าประมาณ 54,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ค้าปลีกบางส่วน บริษัทคาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาโครงการประมาณ 3 ปีนับตั้งแต่ต้นปี 2562