https://www.singhaestate.co.th/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99

12312312

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
ปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน) เกิดจากการน้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทาง ผนวกเข้ากับ การให้ คุณค่ากับการทําดีและช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นปรัชญาของกลุ่มบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จํากัด มากําหนดเป็นแนวทางของบริษัทที่มุ่งสู่ การเป็น “นักพัฒนา ที่สร้างองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
SCROLL
โครงการ ที่น่าสนใจ

โครงการ ที่น่าสนใจ

SeaYouTomorrow
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของคนในชุมชนเมือง ที่มีพฤติกรรมกำรใช้และทิ้งขยะ พลาสติกที่ จะกลายเป็นขยะทะเล และส่งผลกระทบต่อทะเลไทยและทะเลโลก และเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อลดการใช้พลาสติกของคนในชุมชนเมือง
โตไวไว
เป็นโครงการฯ ที่สืบเนื่องจากโครงการ “SeaYouTomorrow” โดยผลจากการจัดโครงการ SeaYouTomorrow ก่อให้เกิดการดูแลรักษา ฟื้นฟูระบบนิเวศ และคืนสมดุลสู่ธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล
แหล่งเรียนรู้สำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว เยาวชน พนักงาน และประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคืนคุณค่าสู่ทะเล พร้อมเรียนรู้การจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยลดการใช้พลาสติกและร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืน
SOCIAL IMPACT

SOCIAL IMPACT

TRANSPLANTED CORAL
0
FRAGMENT
CORAL EXPANDED
0
PERCENT (1.15 Sq.m)
CLOWNFISH SURVIVAL RATES
0
PERCENT
PLASTIC
RECYCLE
0
BOTTLES
CLOTH BAG
USE
0
TIMES
SUSTAINABILITY
NEWS UPDATE

01
02
เกี่ยวกับเรา
03
โครงการของเรา