https://www.singhaestate.co.th/en/sustainability/sustainability-initiatives?project=sea-you-tomorrow

12312312

Highlight Highlight
SUSTAINABILITY initiatives
SCROLL
CONSERVATION
The Activities and Events which help the environment consisted of various activities which everybody who capable can Participate in each activity
โครงการ “พีพี กำลังจะเปลี่ยนไป” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ร่วมกับ โรงแรม ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ นำแนวทางการดูแลรักษาและฟื้นฟูอุทยานและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ “พีพีโมเดล” มาใช้แก้ปัญหาปะการังฟอกขาวในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ในลักษณะ “ประชารัฐ” โดยความร่วมมือของภาครัฐและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสนับสนุนทุ่นจอดเรือบริเวณทะเลแหวก และเรือตรวจการณ์ให้เจ้าหน้าที่อุทยาน
Marine Discovery Centre
พ.ศ 2561 เปิดศูนย์เรียนรู้ทางทะเล (Marine Discovery Centre : MDC) แห่งแรก ณ โรงแรม โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พ.ศ 2562 เปิดศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลแห่งแรกที่สร้างโดยภาคเอกชน ณ โครงการ CROSSROADS ประเทศมัลดีฟส์ แหล่งเรียนรู้สำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเลแก่ประชาชนมัลดีฟส์ รวมทั้งบุคคลทั่วไป สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
โครงการคาร์บอนต่ำ
โครงการคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Initiatives) : พ.ศ.2562 โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย (โดยการบริหารของบริษัท SHR) ได้รับการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และได้รับประกาศนียบัตรรับรอง Carbon Neutral จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง Carbon Neutral พร้อมกันกับ โรงแรมทราย พี พี ไอส์แลนด์ วิลเลจ (โดยการบริหารของบริษัท SHR) ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง Carbon Offset ด้วยเช่นกัน

REHABILITATION

To build sustainable engagement with communities through local employment, procurement, development, and conservation of local cultural heritage

Coral Propagation

ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ปลูกปะการังด้วยวิธี Coral Propagation ณ บริเวณอ่าวมาหยา จำนวน 500 กิ่ง โดยทำการช่วยเหลือกิ่งพันธุ์ปะการังที่แตกหัก หล่นบนพื้นทะเลมาอนุบาลและย้ายปลูกด้วยวิธีทางธรรมชาติ

โครงการติดตามและฟื้นฟูปะการังในพื้นที่บริเวณเกาะยูง อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน

นักชีววิทยาทางทะเลของบริษัทฯ ดำเนินการถ่ายภาพทางอากาศระยะเวลา 1 ปีเทียบกับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลัง เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของแนวปะการังที่เปลี่ยนไป เพื่อเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ของกองอุทยานฯ

กิจกรรม “โตไวไว”
สานต่อโครงการ “พีพี กำลังจะเปลี่ยนไป” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยร่วมฟื้นฟูทรัพยากรแนวปะการังและความสมบูรณ์แก่ท้องทะเล ปล่อยปลาการ์ตูนส้มขาว จำนวน 50 ตัว ณ เกาะบิดะใน ปลูกปะการัง จำนวน 2,164 กิ่ง ณอ่าวมาหยา และปลูกต้นพีพี จำนวน 200 ต้น ณ พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านแหลมตง พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ภาคประชาชน และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
Campaign Site
Marine Discovery Center
The Marine Discovery Centre or MDC consisted of various learning zones that will ‘open your eyes’ and ‘open your heart’ to understand and love the sea more than ever. Currently, there were 2 MDC, which were located at Phi Phi Island and Maldives, respectively.
MDC @ Phi Phi
MDC @ Maldives