https://www.singhaestate.co.th/en/sustainability/projects/sea-you-tomorrow/xmas-nemo-2018

12312312

BACK
X’MAS NEMO
กิจกรรมนี้เป็นการจัดนิทรรศการไร้ขยะ (Zero Waste) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนคนเมือง (ชุมชน SUNTOWERS) ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาทางทะเลได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ลดการสร้างขยะ การจัดการขยะ การไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมนี้ฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD)ได้จัดขึ้นในลักษณะการจัด Exhibition นำเสนอมุมมองของการส่งความสุขซึ่งกันและกัน ในช่วงเทศกาล Christmas ผ่านสายตาและบรรยากาศของครอบครัวปลาการ์ตูน ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 5 มกราคม 2562

ผล
VDO ปล่อยวีดีโอวันที่ 25 ธันวาคม 2018 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น 115,872 views /engagement 3,949
01
02
03