https://www.singhaestate.co.th:443/en/sustainability/projects/sea-you-tomorrow

12312312

BACK
SeaYouTomorrow
SCROLL

โครงการ SeaYouTomorrow

โครงการเพื่อสร้างการตระหนักรู้และมุ่งหวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาคประชาชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยลดปัญหาและผลกระทบจากชุมชนเมืองที่ส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเล

PROJECT ACTIVITIES
01
02
GALLERY