https://www.singhaestate.co.th/en/sustainability/projects/marine-discovery-center/page01

12312312

BACK
การจัดพื้นที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล
โซนที่ 1
ห้องฉลาม เป็นห้องจัดแสดงที่ต้องการสื่อสารให้เห็นถึงความสมดุลของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เพราะฉลามถือว่าเป็นตัวแทนแห่งท้องทะเลที่มีวิวัฒนาการมานานกว่า 300 ล้านปี หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “ราชาผู้สง่างามแห่งท้องทะเล” ภายในจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ทางชีววิทยา และนิเวศวิทยาของฉลามสายพันธุ์ต่างๆ นอกจากนั้นยังมีบ่ออนุบาลสัตว์ทะเลที่ได้รับบาดเจ็บ เช่น ลูกฉลามติดอวนที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งปกติชาวประมงจะปล่อยให้เสียชีวิต ทางศูนย์ฯ จึงขอรับซื้อสัตว์ทะเลจากชาวประมง และทำพื้นที่บ่ออนุบาล เพื่อนำสัตว์ทะเลที่ติดอวนมาดูแลพักฟื้น ก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ 

โซนที่ 2
ห้องเรียนรู้เกี่ยวกับเกาะพีพี เป็นห้องจัดแสดงที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี แผนที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ระบบนิเวศต่างๆ จุดดำน้ำที่น่าสนใจ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบ เช่น เกาะไม้ไผ่ เกาะปอดะ หรือทะเลแหวก อ่าวมาหยา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนบก เช่น สุสานหอย อ่าวไร่เลย์ เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยานในแต่ละปี ข้อมูลโครงการพีพีกำลังจะเปลี่ยนไป รวมถึงกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลที่เคยเกิดขึ้นและกำลังดำเนินอย่างต่อเนื่อง 

โซนที่ 3
ห้องปลาการ์ตูน เป็นห้องจัดแสดงพันธุ์ปลาการ์ตูนชนิดที่พบในประเทศไทย ภายในมีบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปลาการ์ตูน สัตว์ทะเลมีพิษ ชีววิทยาของปะการัง วิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังโดยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล บอร์ด interactive games ที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับปลาการ์ตูน จัดไว้สำหรับเด็กๆ และผู้มาเยี่ยมชม นอกจากนั้นภายในยังมีห้องปฏิบัติการ (Lab) สำหรับการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปลาการ์ตูน โดยทางศูนย์ฯ จะมีการจัดกิจกรรมปลูกปะการัง เพื่อฟื้นฟูปะการังและ กิจกรรมปล่อยปลาการ์ตูนเพื่อเตรียมปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไป 

โซนที่ 4
ห้องออดิทอเรียม เป็นห้องที่ใช้สำหรับบรรยายความรู้ และข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ใช้เป็นห้องอบรมสำหรับนักเรียนที่มาออกค่ายในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีอีกด้วย
01
02
03