ความคืบหน้าโครงการเดือนกันยายน 2561

ความคืบหน้าโครงการ เดือน กันยายน 2561

  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
  • คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2562
  • ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 75.22%

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 99.40% งานชั้นใต้ดิน B2 และ B1 แล้วเสร็จ 100%
งานชั้น L1 ถึงชั้น L55 แล้วเสร็จ 100%
งาน Roof Feature แล้วเสร็จ 95%
2 งานติดตั้งระบบ 72.89% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร แล้วเสร็จ 67.63%
งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ 78.42%
งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ แล้วเสร็จ 76.32%
3 สถาปัตยกรรม 75.61% งานส่วน Public Area แล้วเสร็จ 86.30%
งานส่วน Common Area แล้วเสร็จ 73.89%
งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 99.05%
งาน Façade ส่วน Precast แล้วเสร็จ 57.40%
4 งานตกแต่งภายใน 58.25% งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 58.72%
งานส่วน Public แล้วเสร็จ 57.46%
Share this Post: