ความคืบหน้าโครงการเดือนกันยายน 2560

ความคืบหน้าโครงการ เดือน สิงหาคม 2560
ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนพฤษภาคม 2562 ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 18.15%

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 54.87% พื้นชั้นใต้ดิน B2 และ B1 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
พื้นชั้น 1M ถึง 7 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 8 ถึง 9 แล้วเสร็จ 75%
พื้นชั้น 9M แล้วเสร็จ 60%
พื้นชั้น 10 ถึง 15 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 16 ถึง 21 แล้วเสร็จ 50%
2 งานติดตั้งระบบ 3.80% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร แล้วเสร็จ 2.10%
งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ 4.35%
งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ แล้วเสร็จ 4.19%
3 สถาปัตยกรรม 3.75% งานส่วน Public Area แล้วเสร็จ 31.68%
งานส่วน Common Area แล้วเสร็จ 7.46%
งาน Façade ส่วน Pre Cast แล้วเสร็จ 0.77%
Share this Post: