ความคืบหน้าโครงการเดือนตุลาคม 2561

ความคืบหน้าโครงการ เดือน ตุลาคม 2561

  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
  • คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2562
  • ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 82.11 %

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 99.86% งานชั้นใต้ดิน B2 และ B1 แล้วเสร็จ 100%
งานชั้น L1 ถึงชั้น L55 แล้วเสร็จ 100%
งาน Roof Feature แล้วเสร็จ 99.85%
2 งานติดตั้งระบบ 81.19% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร แล้วเสร็จ 76.03%
งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ 87.32%
งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ แล้วเสร็จ 83.47%
3 สถาปัตยกรรม 87.63% งานส่วน Public Area แล้วเสร็จ 89.21%
งานส่วน Common Area แล้วเสร็จ 82.68%
งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 99.74%
งาน Façade ส่วน Precast แล้วเสร็จ 82.68%
4 งานตกแต่งภายใน 64.36% งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 62.96%
งานส่วน Public แล้วเสร็จ 66.78%
Share this Post: