ความคืบหน้าโครงการเดือนตุลาคม 2560

ความคืบหน้าโครงการ เดือน ตุลาคม 2560

  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
  • คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2562
  • ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 20.73%

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 60.02% พื้นชั้นใต้ดิน B2 และ B1 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
พื้นชั้น 1M ถึง 7 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 8 ถึง 9 แล้วเสร็จ 75%
พื้นชั้น 9M แล้วเสร็จ 60%
พื้นชั้น 10 ถึง 22 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 23 ถึง 25 แล้วเสร็จ 50%
2 งานติดตั้งระบบ 6.03% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร แล้วเสร็จ 3.26%
งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ 9.83%
งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ แล้วเสร็จ 8.89%
3 สถาปัตยกรรม 6.58% งานส่วน Public Area แล้วเสร็จ 31.68%
งานส่วน Common Area แล้วเสร็จ 9.53%
งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 0.11%
งาน Façade ส่วน Precast แล้วเสร็จ 6.85%
Share this Post: