ความคืบหน้าโครงการเดือนพฤษภาคม 2561

ความคืบหน้าโครงการ เดือน พฤษภาคม 2561

  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
  • คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2562
  • ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 48.35%

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 90.39% พื้นชั้นใต้ดิน B2 และ B1 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 1 ถึงชั้น 32M แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น L33 แล้วเสร็จ 80%
พื้นชั้น L34 ถึงชั้น L49 แล้วเสร็จ 100%
2 งานติดตั้งระบบ 44.29% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร แล้วเสร็จ 38.52%
งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ 51.24%
งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ แล้วเสร็จ 46.69%
3 สถาปัตยกรรม 45.67% งานส่วน Public Area แล้วเสร็จ 69.64%
งานส่วน Common Area แล้วเสร็จ 25.17%
งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 76.46%
งาน Façade ส่วน Precast แล้วเสร็จ 39.57%
4 งานตกแต่งภายใน 21.96% งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 22.36%
งานส่วน Public แล้วเสร็จ 21.26%
Share this Post: