ความคืบหน้าโครงการเดือนมิถุนายน 2561

ความคืบหน้าโครงการ เดือน มิถุนายน 2561

  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
  • คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2562
  • ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 49.27%

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 94.58% งานชั้นใต้ดิน B2 และ B1 แล้วเสร็จ
งานชั้น L1 ถึง L32M แล้วเสร็จ
งานชั้น L33 แล้วเสร็จ 80%
งานชั้น L34 –L53 แล้วเสร็จ
2 งานติดตั้งระบบ 49.20% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร แล้วเสร็จ 44.18%
งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ 55.36%
งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ แล้วเสร็จ 51.14%
3 สถาปัตยกรรม 51.02% งานส่วน Public Area แล้วเสร็จ 69.64%
งานส่วน Common Area แล้วเสร็จ 32.07%
งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 83.05%
งาน Façade ส่วน Precast แล้วเสร็จ 42.75%
4 งานตกแต่งภายใน 30.86% งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 32.08%
งานส่วน Public แล้วเสร็จ 28.75%
Share this Post: