ความคืบหน้าโครงการเดือนมิถุนายน 2560

ความคืบหน้าโครงการ เดือน มิถุนายน 2560
ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน 2562 ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 12.04%

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 37.89% พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
พื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ 75%
พื้นชั้น 3 แล้วเสร็จ 50%
2 งานติดตั้งระบบ - -
3 สถาปัตยกรรม - -
Share this Post: