ความคืบหน้าโครงการเดือนกรกฎาคม 2560

ความคืบหน้าโครงการ เดือน กรกฎาคม 2560
ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนพฤษภาคม 2562 ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 13.40%

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 42.21% พื้นชั้นใต้ดิน B2 และ B1 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
พื้นชั้น 1M ถึง 5 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 6 ถึง 8 แล้วเสร็จ 75%
พื้นชั้น 9 แล้วเสร็จ 50%
พื้นชั้น 9M แล้วเสร็จ 40%
พื้นชั้น 10 ถึง 12 แล้วเสร็จ 60%
2 งานติดตั้งระบบ - -
3 สถาปัตยกรรม - -
Share this Post: