ความคืบหน้าโครงการเดือนมกราคม 2561

ความคืบหน้าโครงการ เดือน มกราคม 2561

  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
  • คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2562
  • ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 30.87%

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 74.73% พื้นชั้นใต้ดิน B2 และ B1 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
พื้นชั้น 1M ถึง 7 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 8 ถึง 9 แล้วเสร็จ 75%
พื้นชั้น 9M แล้วเสร็จ 60%
พื้นชั้น 10 ถึง 31 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 32 M แล้วเสร็จ 50%
พื้นชั้น 34 ถึง 37 แล้วเสร็จ 50%
2 งานติดตั้งระบบ 19.95% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร แล้วเสร็จ 11.41%
งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ 27.07%
งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ แล้วเสร็จ 27.93%
3 สถาปัตยกรรม 26.21% งานส่วน Public Area แล้วเสร็จ 47.59%
งานส่วน Common Area แล้วเสร็จ 16.82%
งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 51.69%
งาน Façade ส่วน Precast แล้วเสร็จ 13.32%
4 งานตกแต่งภายใน 2.69% งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 4.25%
Share this Post: