ความคืบหน้าโครงการเดือนธันวาคม 2561

ความคืบหน้าโครงการ เดือน ธันวาคม 2561

  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
  • คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2562
  • ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 87.50%

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 99.94% งานชั้นใต้ดิน B2 และ B1 แล้วเสร็จ 100%
งานชั้น L1 ถึงชั้น L55 แล้วเสร็จ 100%
งาน Roof Feature แล้วเสร็จ 99.91%
2 งานติดตั้งระบบ 88.74% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร แล้วเสร็จ 86.19%
งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ 93.73%
งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ แล้วเสร็จ 88.30%
3 สถาปัตยกรรม 94.19% งานส่วน Public Area แล้วเสร็จ 89.21%
งานส่วน Common Area แล้วเสร็จ 92.73%
งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 100%
งาน Façade ส่วน Precast แล้วเสร็จ 91.34%
4 งานตกแต่งภายใน 74.35% งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 75.60%
งานส่วน Public แล้วเสร็จ 74.35%
Share this Post: