ความคืบหน้าโครงการเดือนสิงหาคม 2561

ความคืบหน้าโครงการ เดือน สิงหาคม 2561

  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
  • คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2562
  • ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 72.20%

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 98.98% งานชั้นใต้ดิน B2 และ B1 แล้วเสร็จ 100%
งานชั้น L1 ถึงชั้น L55 แล้วเสร็จ 100%
งาน Roof Feature แล้วเสร็จ 85%
2 งานติดตั้งระบบ 64.93% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร แล้วเสร็จ 60.36%
งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ 69.27%
งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ แล้วเสร็จ 68.62%
3 สถาปัตยกรรม 61.59% งานส่วน Public Area แล้วเสร็จ 78.57%
งานส่วน Common Area แล้วเสร็จ 49.78%
งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 95.36%
งาน Façade ส่วน Precast แล้วเสร็จ 42.75%
4 งานตกแต่งภายใน 50.25% งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 51.51%
งานส่วน Public แล้วเสร็จ 48.07%
Share this Post: