การถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของชาวต่างชาติ
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แต่ละอาคารชุดจะมีชาวต่างชาติ (ซึ่งรวมทั้งบุคคล ธรรมดาและนิติบุคคล) ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้รวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 49 (49%) ของเนื้อที่ (ไม่ใช่จำนวนห้องชุด)ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น ในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 51 (51%) ต้องถือกรรมสิทธิ์โดยคนไทยหรือนิติบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง
เงื่อนไขการขาย
การชำระเงินก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ
 1. เงินจอง: วางเงินมัดจำ
  • จำนวน 100,000 บาท สำหรับแบบ 1 ห้องนอน
  • จำนวน 200,000 บาท สำหรับแบบ 2 ห้องนอน
  • จำนวน 300,000 บาท สำหรับห้องเพนท์เฮาส์
 2. เงินดาวน์ 20% ของราคาขายห้อง แบ่งชำระตามจำนวนงวดที่ทางโครงการกำหนด
ราคาห้องชุดส่วนที่เหลือ ชำระเมื่อโอนกรรมสิทธิ์
การโอนเงิน : มีทางเลือก 2 ทางในการโอนเงิน
 1. เปิดบัญชีธนาคารในท้องถิ่นในประเทศไทยในชื่อของผู้จะซื้อและจะส่งเงินเข้าบัญชีนั้น
 2. โอนเงินเข้าบัญชีของผู้จะขาย และผู้จะขายจะจัดการทำงานเอกสาร/หนังสือรับรองทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 1. ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 2% ของค่าประเมินทรัพย์สิน (อัตรานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของภาค รัฐ) 50% ชำระโดยผู้จะซื้อในวันโอนกรรมสิทธิ์
 2. เงินกองทุน-ชำระในอัตรา 800 บาทต่อตารางเมตร และต้องชำระล่วงหน้าในวันโอนกรรมสิทธิ์ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง- ชำระในอัตรา 80 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ชำระล่วงหน้าในวันโอนกรรมสิทธิ์
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายส่วนกลางหรือค่าธรรมเนียมในการจัดการ/ดูแลบำรุงรักษา ใช้สำหรับการบริหารจัดการการซ่อมแซมและการดูแลรักษาทรัพย์สินทั่วไปของอาคาร ทรัพย์สินส่วนกลาง พื้นที่ส่วนกลางนอกเหนือจากห้องชุดการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม
คำประกาศ: ข้อมูลที่ให้นี้ใช้เป็นแนวทางเท่านั้น เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ขอแนะนำให้ท่านติดต่อทีมงานขายที่เบอร์ 02 664 3555 และขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษากฎหมายก่อนการซื้อทรัพย์สินในประเทศไทย
วิธีการชำระเงิน
ชาวต่างชาติจำเป็นต้องส่งเงินอย่างน้อย USD 50,000 เข้ามาในประเทศไทยต่อการโอนหนึ่งครั้งเพื่อให้ได้รับแบบโอนเงิน FOREX แบบนี้จำเป็นต้องใช้ในการโอนห้องชุดภายใต้กรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติ และสำหรับการส่งเงินกลับออกจากประเทศไทยด้วยถ้าจำเป็นในอนาคต

หมายเหตุ: การปริวรรคเงินตราเป็นเงินไทย ต้องกระทำในประเทศไทย และไม่ก่อนที่ทำการโอนเข้ามาในประเทศ นอกจากนั้น ต้องระบุคำสั่งในการโอนว่าเพื่อซื้อทรัพย์สินด้วย