https://www.singhaestate.co.th:443/Sustainability/Project/sea-you-tomorrow


BACK
SeaYouTomorrow
SCROLL

โครงการ SeaYouTomorrow

โครงการเพื่อสร้างการตระหนักรู้และมุ่งหวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาคประชาชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยลดปัญหาและผลกระทบจากชุมชนเมืองที่ส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเล

PROJECT ACTIVITIES
01
02
03
GALLERY