โครงสร้างการจัดการ

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2560 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีรายได้และกำไรที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยสามารถรายงานผลกำไรสุทธิที่สูงขึ้นกว่าปีก่อนถึง 236% ด้วยวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสินทรัพย์ ด้านการเงิน หรือ ด้านภูมิภาคของธุรกิจ เป็นต้น ผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ที่ตั้งใจจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ “การสร้างการเติบโตและส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม”

การเติบโตอย่างเป็นรูปธรรมและแข็งแกร่ง

จากจุดเริ่มต้นภายหลังการรวมธุรกิจในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ทุกธุรกิจของบริษัทฯ มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา และเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน อาทิ

• โครงการคอนโดมิเนียมแห่งใหม่จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ “ดิ เอส สุขุมวิท 36” (The ESSE Sukhumvit 36) ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมระดับ Super Luxury ตั้งอยู่บริเวณปากซอยสุขุมวิท 36 (ติดสถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ) โดยร่วมทุนกับบริษัท HKL (Thai Developments) Limited บริษัทย่อยในกลุ่ม Hongkong Land Holdings Limited ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก และ โครงการ “ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์” (The ESSE at Singha Complex) ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมระดับบน (Luxury) ตั้งอยู่มุมถนนอโศกมนตรีและถนนเพชรบุรี

• การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าลงทุนในโครงการพัฒนา Tourist Facilities บน Emboodhoo Lagoon ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ (โครงการ Crossroads) เฟส 1 ซึ่งจะถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญของบริษัทฯ ในระดับสากล และเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยโดยลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (“เนอวานา ไดอิ”) เดิมคือบริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทคอนกรีตสำเร็จรูปและรับสร้างบ้าน ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน เนอวานา ไดอิ ในสัดส่วนร้อยละ 51 การลงทุนครั้งนี้ นอกจากจะช่วยขยายกำลังการก่อสร้างที่พักอาศัยแนวราบให้เพียงพอต่อการขยายโครงการในอนาคตแล้ว ยังสามารถสนับสนุนการพัฒนาโครงการ Crossroads ข้างต้น ซึ่งเป็นการประสานประโยชน์ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วย

สิงห์ เอสเตท ยังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาและลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม อาคารสำนักงาน พื้นที่ค้าปลีก/ศูนย์การค้า และโครงการที่พักอาศัย โดยมุ่งเน้นให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนทางธุรกิจซึ่งกันและกัน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายที่ท้าทาย แตกต่าง และการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนของสิงห์ เอสเตท


คุณธรรมนำองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยยึดถือการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ก็เห็นความสำคัญของการประสานประโยชน์ระหว่างกันภายในกลุ่มซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการทำธุรกรรมระหว่างกันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปอย่างมีระบบและมีความชัดเจน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นในปีที่ผ่านมา เพื่อรับผิดชอบและกำกับดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางการสร้างแบรนด์และการสื่อสารการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างแท้จริง

ท้ายสุดนี้ ผมและคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ผมขอให้คำมั่นว่าจะนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ด้วยหลักธรรมาภิบาล และบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว


ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

นาย จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
ประธานกรรมการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สิงห์ เอสเตท เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการเปี่ยมคุณภาพด้วยความประณีต เพื่อสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ที่ครบถ้วนทั้งการพักอาศัย พักผ่อน ทำงาน และช้อปปิ้ง
รวมถึงสร้างการเติบโตและส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ค่านิยมองค์กร

โครงสร้างการจัดการ

ประวัติความเป็นมา

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Singha Estate Public Company Limited” (เดิมชื่อ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2538 ในชื่อเดิมว่า “บริษัท พาณิชย์ภูมิพัฒนา จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรและอาคารชุดพักอาศัย

ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “RASA”

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นสามัญของ บริษัท สันติบุรี จำกัด (“STB”) จากคุณสันติ ภิรมย์ภักดี และหุ้นสามัญของบริษัท เอส ไบรท์ฟิวเจอร์ จำกัด (“SBF”) จาก บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SPM”) ซึ่งเป็นการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) โดยบริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญ ของ STB ให้แก่คุณสันติ ภิรมย์ภักดี และเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ SBF ให้แก่ SPM และ Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. 1 (“SPMSG”) และในวันเดียวกันนี้ บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งเปลี่ยนตราของบริษัทฯ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการรวมธุรกิจตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557

1Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

 • 14 สิงหาคม 2538

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีมติอนุมัติแผนการรวมธุรกิจของบริษัทฯ กับ บริษัท สันติบุรี จำกัด และกับบริษัท เอส ไบรท์ฟิวเจอร์ จำกัด โดยการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)

 • 31 มีนาคม 2545

  เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000 บาท เป็น 20,000,000 บาท โดยเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

 • 27 ตุลาคม 2546

  เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20,000,000 บาท เป็น 30,000,000 บาท โดยเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน

 • 30 เมษายน 2547

  เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท พาณิชย์ภูมิพัฒนา จำกัด เป็นบริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 30,000,000 บาท เป็น 375,000,000 บาท เพื่อเตรียมเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปจำนวน 15 ล้านหุ้น และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาทเป็นหุ้นละ 5 บาท

 • 12 มีนาคม 2549

  ลดทุนจดทะเบียนจาก 375,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท เป็น 400,000,000 บาท

 • 12 เมษายน 2550

  เริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “RASA”

 • 16 มีนาคม 2554

  เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ จากมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

 • 27 เมษายน 2555

  เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท

 • 3 พฤษภาคม 2556

  ลดทุนจดทะเบียนจาก 500,000,000 บาท เป็น 499,999,986 บาท

 • 7 พฤษภาคม 2556

  เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 499,999,986 บาท เป็น 599,999,986 บาท

 • 9 มิถุนายน 2557

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีมติอนุมัติแผนการรวมธุรกิจของบริษัทฯ กับ บริษัท สันติบุรี จำกัด และกับบริษัท เอส ไบรท์ฟิวเจอร์ จำกัด โดยการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)

 • 12 กันยายน 2557

  • ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,162,352,331 หุ้น โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,932,405,804 ให้แก่ SPM และ SPM SG เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญ ของบริษัท เอส ไบรท์ฟิวเจอร์ จำกัด แทนการชำระด้วยเงินสด และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 1,229,946,524 หุ้น ให้แก่นายสันติ ภิรมย์ภักดี เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญ ของบริษัท สันติบุรี จำกัด แทนการชำระด้วยเงินสด การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ กลุ่มสิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ (ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด) และนายสันติ ภิรมย์ภักดี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
  • เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • 18 กันยายน 2557

  เปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จาก “RASA” เป็น “S”

 • 04 เมษายน 2558

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติรายการสำคัญ ประกอบด้วย

  1. การเข้าลงทุน ในบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“เนอวานาฯ”) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจด้านการพัฒนาที่พักอาศัยแนวราบ ภายใต้แบรนด์ “Nirvana” ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51
  2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,635,940,054 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 7,348,290,786 บาท เพื่อรองรับการลงทุนในเนอวานาฯ และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“S-W1”)

  ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ในเนอวานาฯ ผ่านการซื้อหุ้นสามัญของเนอวานาฯ จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (Share Swap) และการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยชำระเป็นเงิน รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 2,091 ล้านบาท

 • 06 มิถุนายน 2558

  ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ S-W1 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

 • 08 สิงหาคม 2558

  ลงทุนในอาคารสำนักงานซันทาวเวอร์ส (“ซันทาวเวอร์ส”) ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแฝด เกรด B บนถนนวิภาวดี-รังสิต มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 4,500 ล้านบาท (ดูรายละเอียดโครงการได้ในหัวข้อ “โครงการในปัจจุบัน”)

 • 09 กันยายน 2558

  The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015, held on September 30, 2015, approved the following transactions:

  • การลงทุนในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ (Singha Complex) ซึ่งเป็นโครงการอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า (Mixeduse Commercial Complex) บริเวณหัวมุมถนนอโศกมนตรีและเพชรบุรีตัดใหม่ โดยมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 4,255 ล้านบาท (ดูรายละเอียดโครงการได้ในหัวข้อ “โครงการในอนาคต”)
  • การให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบางส่วนในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ แก่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทย่อย (“กลุ่มบุญรอดฯ”) โดยมีระยะเวลาการเช่า 50 ปี และกำหนดค่าเช่ารวมประมาณ 1,900 ล้านบาท
 • 10 ตุลาคม 2558

  เปิดตัวโครงการดิ เอส อโศก ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมระดับลักซัวรี่ บนถนนอโศกมนตรี และเป็นโครงการที่พักอาศัยแห่งแรกที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นภายหลังการรวมธุรกิจ มูลค่าโครงการประมาณ 4,500 ล้านบาท (ดูรายละเอียดโครงการได้ในหัวข้อ “โครงการในอนาคต”)

  ลงทุนในกิจการโรงแรม 26 แห่ง ภายใต้แบรนด์ “Mercure” ในสหราชอาณาจักร ผ่านบริษัทร่วมทุน (บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50) มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 155 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 8,600 ล้านบาท (ดูรายละเอียดโรงแรม 26 แห่งได้ในหัวข้อ “โครงการในปัจจุบัน”)

 • 11 พฤศจิกายน 2558

  โรงแรมพีพี ไอแลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท (บนเกาะพีพีดอน จังหวัดสุราษฎ์ธานี) เปิดให้บริการวิลล่าโซนใหม่จำนวน 45 หลัง พร้อมสระว่ายน้ำ (สระว่ายน้ำแห่งที่ 2 ของโรงแรม) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและรองรับการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

 • เมษายน 2559

  • ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 26 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติรายการที่สำคัญคือ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,624,715,129 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,624,715,129 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมเป็นทุนจดทะเบียน 8,973,005,905 บาท
 • มิถุนายน 2559

  • ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 738,382,027 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ราคาเสนอขาย 5.00 บาทต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  • เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 738,382,027 บาท เป็นทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งสิ้น 6,453,719,295 บาท
 • กันยายน 2559

  • ลงทุนในกิจการโรงแรม 3 แห่งในสหราชอาณาจักร ผ่านบริษัทร่วมทุน (บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50) มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 12 ล้านปอนด์
  • บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย ร้อยละ 99.99) ในฐานะผู้ให้บริการ เข้าทำสัญญาบริการ (Master Service Agreement) กับ Singha Property Management (Singapore) Pte.Ltd. (ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ) ในฐานะผูว่าจ้าง เพื่อให้บริการบริหารโครงการพัฒนา Tourist facilities บน Emboodhoo Lagoon ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยมีค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริการรวมประมาณ 276 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้รับโอกาสในการเข้าลงทุนโดยการรับแบ่งสิทธิสัญญาเช่า และ/หรือ การเช่าช่วงทรัพย์สินในโครงการภายใต้สิทธิในการซื้อหรือลงทุน (Option to Purchase) และ/หรือ สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Rights of First Refusal)
 • พฤศจิกายน 2559

  • ซื้อที่ดินขนาด 2.5 ไร่ บริเวณปากซอยสุขุมวิท 36 ถนนสุขุมวิท (ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อ) เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมระดับบน (Super luxury)
 • ธันวาคม 2559

  • โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินแล้วเสร็จ และได้เปิดให้บริการวิลล่าจำนวน 100 หลัง (ซึ่งทยอยปิดปรับปรุงระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2559) ในรูปโฉมใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของโรงแรม
  • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ไดอิ”)

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ติดตามเรา