ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือน กันยายน 2561

28 กันยายน 2561

  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
  • คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2562
  • งานเสาเข็ม ดำเนินการแล้วเสร็จ
  • ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 50.95%

 

  แล้วเสร็จ (%) ดำเนินงานถึง
1) งานโครงสร้าง

84.23%

โครงสร้างชั้นดิน (Mat Foundation, Footing, WT), Slip Form ถึงชั้น 39M
โครงสร้างเสาถึงชั้น 39M
โครงสร้างพื้นถึงชั้น 38M
โครงสร้างบันได ST-01 ชั้น 32, 02 ชั้น 38M, 03 ชั้น 7,06 ชั้น 5-6

2) งานติดตั้งระบบ

39.42%

วางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาลพื้น เสาถึงชั้น 39M
Slip Form ถึงชั้น 39M
บันไดถึงชั้น 38M
สปริงเกอร์ และแอร์ถึงชั้น 16-22

3) สถาปัตยกรรม 28.82%

ติดตั้งเขิป-เสาเอ็น ชั้น 34
ติดตั้งCurtain Wall ชั้น 8-12
ก่ออิฐฉาบผนังชั้น 22-33
ตรวจสอบ Line ก่อชั้น 34