ความคืบหน้าโครงการ THE ESSE at SINGHA COMPLEX ณ เดือนตุลาคม 2561

30 ตุลาคม 2561

  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
  • คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2562
  • งานเสาเข็ม ดำเนินการแล้วเสร็จ
  • ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 59.38%

 

  แล้วเสร็จ (%) ดำเนินงานถึง
1) งานโครงสร้าง

92.13%

โครงสร้างชั้นดิน (Mat Foundation, Footing, WT),
Slip Form ถึงชั้น Roof
โครงสร้างเสาถึงชั้น 39M
โครงสร้างพื้นถึงชั้น Roof
โครงสร้างบันได ST-01 ชั้น 36, 02 ชั้น Roof, 03 ชั้น 7,06 ชั้น 5-6

2) งานติดตั้งระบบ

48.66%

วางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาลพื้น เสาถึงชั้น 39M
Slip Form ถึงชั้น Roof
บันไดถึงชั้น Roof
สปริงเกอร์ และแอร์ถึงชั้น 31

3) สถาปัตยกรรม 36.55%

ติดตั้งเขิป-เสาเอ็น ชั้น 35
ติดตั้งCurtain Wall ชั้น 8-16
ก่ออิฐฉาบผนังชั้น 25-34
ตรวจสอบ Line ก่อชั้น 35