ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือน พฤษภาคม 2562

14 มิถุนายน 2562

  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
  • คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2562
  • งานเสาเข็ม ดำเนินการแล้วเสร็จ
  • ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 94.40%

 

  แล้วเสร็จ (%) ดำเนินงานถึง
1) งานโครงสร้าง

100%

Slip Form, Column, Slab  and Stairs Roof floor

2) งานติดตั้งระบบ

94.40%

Stair Roof floor
Sprinker Air 34-35 floor

3) สถาปัตยกรรม 88.80%

Curtain Wall 34th – 35th floor,
Block and Wall Plastering 38th – 39th M floor,
Tiling 29th – 33rd floor