ความคืบหน้าโครงการเดือนพฤศจิกายน 2560

ความคืบหน้าโครงการ เดือน พฤศจิกายน 2560

  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
  • คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2562
  • ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 28.13%

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 65.01% พื้นชั้นใต้ดิน B2 และ B1 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
พื้นชั้น 1M ถึง 7 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 8 ถึง 9 แล้วเสร็จ 75%
พื้นชั้น 9M แล้วเสร็จ 60%
พื้นชั้น 10 ถึง 27 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 28 ถึง 31 แล้วเสร็จ 50%
2 งานติดตั้งระบบ 9.86% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร แล้วเสร็จ 5.16%
งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ 16.00%
งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ แล้วเสร็จ 15.41%
3 สถาปัตยกรรม 15.06% งานส่วน Public Area แล้วเสร็จ 31.68%
งานส่วน Common Area แล้วเสร็จ 12.19%
งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 29.57%
งาน Façade ส่วน Precast แล้วเสร็จ 7.25%
Share this Post: