ความคืบหน้าโครงการเดือนมีนาคม 2561

ความคืบหน้าโครงการ เดือน มีนาคม 2561

  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
  • คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2562
  • ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 46.06%

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 82.24% พื้นชั้นใต้ดิน B2 และ B1 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
พื้นชั้น 1M ถึง 9 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 9M แล้วเสร็จ 90%
พื้นชั้น 10 ถึง 31 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 32 M แล้วเสร็จ 70%
พื้นชั้น 34 ถึง 41 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 42 แล้วเสร็จ 50%
2 งานติดตั้งระบบ 31.38% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร แล้วเสร็จ 22.14%
งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ 31.76%
งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ แล้วเสร็จ 30.81%
3 สถาปัตยกรรม 33.87% งานส่วน Public Area แล้วเสร็จ 50.67%
งานส่วน Common Area แล้วเสร็จ 18.62%
งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 59.61%
งาน Façade ส่วน Precast แล้วเสร็จ 27.09%
4 งานตกแต่งภายใน 7.62% งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 10.91%
งานส่วน Public แล้วเสร็จ 1.94%
Share this Post: