ความคืบหน้าโครงการเดือนสิงหาคม 2560

ความคืบหน้าโครงการ เดือน สิงหาคม 2560
ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนพฤษภาคม 2562 ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 15.45%

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 48.66% พื้นชั้นใต้ดิน B2 และ B1 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
พื้นชั้น 1M ถึง 7 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 8 ถึง 9 แล้วเสร็จ 75%
พื้นชั้น 9M แล้วเสร็จ 60%
พื้นชั้น 10 แล้วเสร็จ 75%
พื้นชั้น 11 ถึง 17 แล้วเสร็จ 50%
2 งานติดตั้งระบบ 1.55% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร แล้วเสร็จ 1.24%
งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ 2.50%
งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ แล้วเสร็จ 1.06%
3 สถาปัตยกรรม 2.05% งานส่วน Common Area แล้วเสร็จ 5.34%
งาน Façade ส่วน Pre Cast แล้วเสร็จ 0.54%
Share this Post: