ความคืบหน้าโครงการเดือนเมษายน 2561

ความคืบหน้าโครงการ เดือน เมษายน 2561

  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
  • คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2562
  • ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 47.45%

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 85.95% พื้นชั้นใต้ดิน B2 และ B1 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
พื้นชั้น 1M ถึง 9 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 9M แล้วเสร็จ 90%
พื้นชั้น 10 ถึง 41 แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 42 M แล้วเสร็จ 50%
พื้นชั้น 42 M แล้วเสร็จ 100%
พื้นชั้น 43 แล้วเสร็จ 500%
พื้นชั้น 44 แล้วเสร็จ 100%
2 งานติดตั้งระบบ 36.97% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร แล้วเสร็จ 30.77%
งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ 44.34%
งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ แล้วเสร็จ 39.69%
3 สถาปัตยกรรม 41.29% งานส่วน Public Area แล้วเสร็จ 50.67%
งานส่วน Common Area แล้วเสร็จ 21.85%
งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 66.80%
งาน Façade ส่วน Precast แล้วเสร็จ 39.57%
4 งานตกแต่งภายใน 15.54% งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 14.86%
งานส่วน Public แล้วเสร็จ 14.77%
Share this Post: