http://www.singhaestate.co.th/Sustainability/Project/toh-wai-wai/page04


BACK
โครงการติดตามและฟื้นฟูปะการังในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา -หมู่เกาะพีพี โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนและ การปลูกปะการังด้วยวิธี Coral Propagation บริเวณอ่าวมาหยา
จากประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องปิดเกาะยูง โดยไม่อนุญาตให้ประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ยกเว้น การศึกษาวิจัยที่ต้องได้รับการอนุญาตก่อน และด้วยพื้นที่บริเวณเกาะยูงด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแนวปะการังเสื่อมโทรมจากกิจกรรมการท่องเที่ยว จึงกําหนดให้เป็นเขตฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ (Recovery Zone) และไม่อนุญาตให้ประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวทุกรูปแบบ

เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของทางกรมอุทยานฯ โรงแรมพีพีไอส์แลนด์วิลเลจ บีช รีสอร์ท จึงมีกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทะเลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดทำโครงการ “พีพีกำลังจะเปลี่ยนไป” มอบเรือยางตรวจการณ์และทุ่นจอดเรือให้กับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรม “โตไวไว” ปลูกปะการังบริเวณเกาะยูงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อทำการฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณเกาะยูงเป็นเวลาต่อเนื่อง 2 ปี เป็นผลทำให้สภาพแนวปะการังบริเวณเกาะยูงฟื้นฟูเป็นอย่างมาก

ดังนั้นเพื่อเป็นการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลปะการังที่เจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงแรมพีพีไอส์แลนด์วิลเลจ บีช รีสอร์ท จึงเสนอ “โครงการติดตามและฟื้นฟูปะการังในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา -หมู่เกาะพีพี โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนและ การปลูกปะการังด้วยวิธี Coral Propagation บริเวณอ่าวมาหยา” เพื่อเป็นการสนับสนุน อันจะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูแนวปะการังหมู่เกาะพีพีต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของโครงการ
  • 1 สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นที่แนวปะการังที่เจริญเติบโตอย่างชัดเจนบริเวณเกาะยูง และพื้นที่ในหมู่เกาะพีพี โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อวัดการเจริญเติบโตของแนวปะการัง
  • 2 จัดทำกิจกรรมปลูกปะการังด้วยวิธี Coral Propagation ในพื้นที่อ่าวมาหยา และติดตามการเจริญเติบโตโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
01
02
03
04
05
การดำเนินการ
  • 1 การศึกษารวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน รวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศในอดีตจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) บริเวณเกาะยูงย้อนหลัง 4 ปี และเข้าสำรวจพื้นที่เกาะยูงเพื่อถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรน โดยจำกัดความสูงที่ความถี่ทุก 4 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี จากนั้นนำภาพถ่ายมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบการเจริญเติบโตที่เปลี่ยนไปโดยใช้วิธีการตีตาราง Grid พร้อมทั้งการสำรวจความสมบูรณ์ของแนวปะการังโดยใช้วิธี Line Intercept Transect เป็นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบร่วมด้วย
  • 2 การปลูกปะการังด้วยวิธี Coral propagation บริเวณอ่าวมาหยา เตรียมกิ่งพันธุ์ปะการัง จำนวน 150 กิ่งจากแปลงอนุบาลลอยน้ำ บริเวณอ่าวโละบาเกา ทุกๆ กลางเดือน พ.ค. - ส.ค. แล้วนำมาปลูกติดกับหินปะการังที่ตายตามธรรมชาติด้วยวิธี Coral Propagation จากนั้นนำกลับไปที่บริเวณแปลงอนุบาล
    ทำการย้ายปะการังจากแปลงอนุบาลไปยังพื้นที่อ่าวมาหยาในทุกๆ ต้นเดือน มิ.ย.-ก.ย. โดยย้ายปลูกบริเวณแนวปะการังทิศเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือของอ่าวมาหยา รวมปะการังที่ย้ายปลูกทั้งสิ้น 500 กิ่ง และทำการติดตามผลการเจริญเติบโตของปะการังด้วยภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนทุกๆ 1 เดือนในช่วงกิจกรรมการปลูก หลังจากนั้นจะติดตามผลการเจริญเติบโตของปะการังด้วยภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนทุกๆ 4 เดือน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี
พื้นที่ศึกษา
หมู่เกาะพีพี เกาะยูงและอ่าวมาหยา
ระยะเวลาการศึกษา
1 ปี ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 - เมษายน พ.ศ. 2562
ผลการศึกษา
ภาพถ่าย drone